TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates www.digiladu.ee e-poe elektronposti aadressile info@digiladu.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades ANG Trade OÜ kontakttelefonil +37256811108

Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, edastades www.digiladu.ee (ANG TRADE OÜ) e-poe aadressile info@digiladu.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri, oma panga arvelduskonto numbri ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad või helistades ANG TRADE OÜ kontakttelefonil +37256811108. 

Kasutamise tunnustega toodete tagastusest (nt. kehahooldus-ja hügieenitooted; arvuti- ja konsoolimängud; arvuti tarkvara ja GPS-id, mis on registreeritud või aktiveeritud) on www.digiladu.ee (ANG TRADE OÜ) õigus keelduda.

Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt. 

Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 (vt. Üldised tingimused) sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 (vt. Üldised tingimused) sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR ulatuses (p. 6.6) (vt. Üldised tingimused). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.5., 6.6 ja 6.7 (vt. Üldised tingimused) sätestatud juhtudel.

Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

Digiladu.ee (ANG TRADE OÜ) e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud ANG TRADE OÜ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on ANG TRADE OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab ANG TRADE OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja www.digiladu.ee (ANG TRADE OÜ) vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 

GARANTII JA NÕUETELE MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE

Käesolevad tingimused kehtivad www.digiladu.ee (ANG TRADE OÜ) poolt imporditud ja müüdud toodetele.

Www.digiladu.ee (ANG TRADE OÜ) poolt pakutavad tooted komplekteeritakse Euroopa tuntuimate firmade toodetest, mis kõik vastavad EL kvaliteedi nõuetele. Ostjale on see lisagarantii, mis kinnitab, et firma tooteid võib usaldada.  

Www.digiladu.ee (ANG Trade OÜ) vahendab müüdavale kaubale Tootja garantiid. Garantiiaeg hakkab kehtima toote ja müügiarve - saatelehe ja/või müügikviitungi väljastamise hetkest tarbijale.

Kogu elektroonikale ja tehnikale Garantiiaeg on 24 kuud. Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, mille kulumine on normaalne, näiteks:  tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas, tekstiil ja paberosad ning käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid ).

Garantiiremonti puudutavates küsimustes palume pöörduda www.digiladu.ee (ANG TRADE OÜ) poole:

E-mail: info@digiladu.ee,Tel:  +37256811108

ww.digiladu.ee (ANG TRADE OÜ) vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

www.digiladu.ee ANG TRADE OÜ ei vastuta:

- Toote regulaarsest sihtotstarbelisest kulumisest tekkinud normaalne kulumine

- Garantiiajast sõltumatutest transpordikahjustustest ja füüsilistest vigastustest, mis on põhjustatud juhuslikult või tahtlikust toote vigastamisest või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste osakeste, muda, liiv, ehituspraht jne

- Toote ebaõigest ja/või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, samuti ebaõigest hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest.

- Garantiiandjast sõltumatutel põhjustel/ pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemiline koostise muutumine, äike, tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud mõjurid /

- Garantiiajast sõltumatutest vigastustest, mis on põhjustatud paigaldusest ja/või teenindusest mida on teostanud www.digiladu.ee (ANG Trade OÜ) poolt mittevolitatud isik.

- Integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees

- Kui toodete pindade puhastamiseks on kasutatud mittesobivaid puhastusvahendeid/happelisi või abrasiivseid puhastusvahendeid

- Tarbija süülisest tegevusest või tegevusetusest.

- Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus, ning selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhise väär käsitlus

- Garantii ei laiene tootega mitteseotud kuludele ja/või kahjudele, mis on tekkinud seoses toote rikkega.

- Garantiiremondi korras ei teostata toote kasutusjuhendis soovitatud hooldustöid (toote puhastamine, reguleerimine.) jm. lisatöid.

- Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, mille kulumine on normaalne, näiteks: Tihendid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas, tekstiil-, paberosad, käsitsi liigutatavad osad/ nupud, kangid, restid, plast. alused jne/

- Kui toote paigaldamine osutub kasutajale liiga keerukaks, siis palume toote paigaldusinfo saamiseks pöörduda www.digiladu.ee (ANG TRADE OÜ) poole.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist

nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele

mittevastav toode www.digiladu.ee (ANG TRADE OÜ) kulul.

Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos

transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates

tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või volitatud teenindajale. Vajalik on teatada ostmise koht, toote number ja seeria number need on kirjas toote etiketil. Kui võimalik tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida

Product added to compare